top of page
जापान
वेबसाइट

NA जापान वेबसाइट

टोकियो - पूर्वी जापान सम्पर्क जानकारी

अंग्रेजी र जापानी बोल्ने

शोने एफ

इमेल: fsp-gundaru@hotmail.co.jp

फोन: +८१-८०-३५२५-१९८७

ओसाका - पश्चिम जापान सम्पर्क जानकारी

अंग्रेजी र जापानी बोल्ने

यासुनोरी यू (UME)

इमेल:  noah141214@gmail.com

फोन: +८१-९०-६३५०-३९७०

ओकिनावा - सम्पर्क जानकारी

अंग्रेजी र जापानी बोल्ने

हिरोकी एम (KT)

इमेल:  addictkt@gmail.com

फोन: +८१-९०-७००३-३८३३ 

bottom of page